Ansatte ved Torslev

Torslev menighedsråd

Torslev Sogn

Kontakt præsten

Velkommen

Velkommen.html
Kontakt_prsten.html
Torslev_Sogn.html
Torslev_Menighedsrad.html
Ansatte_Torslev.html
 

Torslev Kirke

Beliggenhed

Torslev Kirke er beliggende østligst i sognet, mindre end én km fra sognegrænsen og kun 1,7 km fra Hørby Kirke i nabosognet.

I de sidste årtier indtil reformationen udgjorde Torslev sogn tillige med Hørby og Volstrup sogne ét pastorat, men i i 555 blev Torslev sogn adskilt fra disse sogne og fik til gengæld tillagt Lendum sogn som anneks. Indtil 1974 udgjorde Torslev og Lendum sogne så ét pastorat, hvortil der i år 1900 oprettedes et kapellanembede i anledning af indvielsen af filialkirken i Østervrå, men i 1974 udskiltes Lendum sogn fra Torslev Sogn, der altså siden har udgjort et eget pastorat.


Istandsættelser

Blandt adskillige større og mindre istandsættelser af Torslev Kirke skal nævnes den hoved istandsættelse og restaurering, der blev foretaget 1934/35 under ledelse af kgl. bygningsinspektør Ejnar Packness, Aalborg. Ved denne meget gennemgribende istandsættelse blev kirkens ydermure omsat, nordvinduerne og norddøren genåbnet, og et nyt våbenhus i gule mursten bygget foran norddøren. Lofter, tagværk og tage blev fornyet, der blev lagt nyt gulv og stolestaderækkerne blev repareret og istandsat, pulpituret blev fjernet og orglet flyttet ned på gulvet i tårnrummet. Der blev indsat 5 nye trævinduer med kirkeglas i blyindfatning i kirkens sydside i stedet for de gamle jernvinduer, og altertavle og prædikestol blev restaureret ved kirkemaler Johannes Th. Madsen, Aalborg. Efter restaureringen opsattes den gamle altertavle påny på alteret. Hele restaureringen kostede 28.200 kr. Ved kirkens genindvielse den 26. januar 1936 prædikede biskop Paul Oldenburg, Aalborg.Kirkes restaurering 1998

Torslev kirke er i 1998 gennemgribende restaureret ved arkitekt Øjvind Jørgensen, Frederikshavn.

Arbejdet i kirken indledtes i januar 1998, efter kirken var tømt for inventar.

Efter Nationalmuseet havde undersøgt vægge og hvælv for kalkmalerier, og konstateret at sådanne antageligt ikke fandtes, påbegyndtes afrensningen af vægge. Det viste sig hurtigt, at lagene var betydeligt stærkere end først antaget; og fjernelse ved afskrabning og afbankning måtte opgives, idet skaderne på underlaget ville blive for stor.

Efter samråd med nationalmuseet blev af rensningen i stedet foretaget med en let sandblæsning, dog ikke dybere end at størstedelen af de originale kalklag forblev urørt. Efter istandsættelse af dybereliggende skader i murværket, og især istandsættelse af meget omfattende skader i tårnets hvælv blev pudslaget

retableret og nykalket.

I kirkens kor er lagt nyt teglgulv og nyt trægulv bag alterskranken. I den forbindelse fandt man et gravkammer under korets gulv. Gravkammeret var tomt, blev registreret af nationalmuseet og kunne igen lukkes.

I skibet er lagt nyt trægulv under stolestader og vinduer er fornyet. Tidligere paneler langs ydervægge er fjernet. Stolestader er ombygget og forsynet med nye gavle ved ydervæg og mod midtergang. Tårnunderrum, der tidligere var

møbleret med løse stole, har nu bænke på trægulv som i skib. Alt inventar er nymalet efter farvesætning af konservator Bent Jacobsen, Korinth. Kirkens meget smukke og værdifulde historiske inventar er istandsat og konserveret.

Kirkens varmeanlæg er fornyet tillige med elinstallationer.

Arbejdet afsluttedes i 1999 med opførelse af et nyt våbenhus ved kirkens nordside. Det nye våbenhus giver kirken mere komfortable adgangsforhold, plads til dåbsgæster, samt et mindre rengøringsrum og præsteværelse.


Tekst af Byhistorisk Arkiv og Sæby Museum

er uddrag af folder om Torslev Kirke

Fotos: Nytorv Foto

 

Østervrå Sogn

Østervrå menighedsråd

Ansatte ved Østervrå

Babysalmesang

Kirkekor

Gudstjenesteliste

Aktiviteter i sognene

Info

Fotos

Ulvetime

stervra_Sogn.html
stervra_Menighedsrad.html
Ansatte_stervra.html
Ulvetime.html
Babysalmesang.html
Kirkekor.html
Gudstjenesteliste.html
Aktiviteter_i_sognene.html
Info.html
Fotos/Fotos.html

Kommentarer, ideer,

ris eller ros?

Send os en mail:

Erling Mikkelsen

tove.erling@lysdal.dk

Michael Møller Nielsen

9226fortrolig@sogn.dk

http://www.folkekirken.dk/